Webshop logistiek | Leerplandoelstellingen

3de graad BSO Kantoor

GO!

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
LPD 4: Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
4.1 Werkzaamheden in de verkoopafdeling
4.1.1 binnenkomende orders administratief verwerken
4.1.3 een magazijnopdrachtbon opmaken
4.2 Werkzaamheden in het magazijn
4.2.1 de orderverzameling in het magazijn omschrijven
4.2.3 de procedure van de verzending van de goederen schematisch voorstellen en het belang van elke stap toelichten

OVSG

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
LPD 4: Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
4.1 Werkzaamheden in de verkoopafdeling
4.1.1 binnenkomende orders administratief verwerken
4.1.3 een magazijnopdrachtbon opmaken
4.2 Werkzaamheden in het magazijn
4.2.1 de orderverzameling in het magazijn omschrijven
4.2.3 de procedure van de verzending van de goederen schematisch voorstellen en het belang van elke stap toelichten

KOV

Keuzemodule: Logistiek Medewerker
Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken
5 De goederen verzamelen (orderpicking)
5.1 De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
6 De goederen verzendklaar maken
6.1 De werkzaamheden om de goederen verzendklaar te maken toelichten en toepassen

3de graad TSO Handel

GO!

Vak: TV Toegepaste economie
5.4 de bewijsmiddelen van een koop omschrijven
9.3 het verschil in bewijsvoering bij een handelaar en een niet-handelaar weergeven
14.1 het BTW-mechanisme omschrijven en illustreren
2.5.2 verschillende soorten indelingen van producten (naargelang het koopproces, merk …) herkennen, illustreren met voorbeelden en een assortiment samenstellen in functie van de doelgroep

OVSG

Vak: TV Toegepaste economie/Recht/Boekhouding (Bedrijfsbeheer) 2010/112/3//D/H
Algemeen secundair onderwijs/ Kunstsecundair onderwijs/ Technisch secundair onderwijs/ Beroepssecundair onderwijs
Doelstellingen
31 Een analyse van de producten of diensten kunnen opmaken
45 De handelsdocumenten kunnen lezen en ontleden
49 De producten kunnen bestellen
53 De levering in ontvangst kunnen nemen, kunnen controleren en eventueel een klacht kunnen formuleren

KOV

Vak: Bedrijfseconomie
Doelstellingen
147 De taken en competenties omschrijven van een commercieel-administratief bediende
152 Een goederen- en documentenstroom aan de hand van een flowchart uittekenen, zowel voor aankoop bij een leverancier als voor verkoop aan een klant
160 Mondelinge en schriftelijke communicatie uitvoeren in het kader van een aankoopverrichting
167 De elementen bij een verkoopverrichting benoemen en berekenen
168 Mondelinge en schriftelijke communicatie uitvoeren in het kader van een verkoopverrichting
212 Het nut en het doel bij het aanhouden van voorraad toelichten
213 Tendensen in verband met voorraadstrategie
239 Aan de hand van een praktisch voorbeeld bekijken hoe hrm wordt toegepast binnen een bestaand bedrijf of organisatie

ASO Economie

GO!

Leerplannr.: 2006/155
2de graad
De leerlingen kunnen
2 de verschillende stappen beschrijven en schematisch voorstellen hoe een product bij de consument terechtkomt (pg. 6)
4
• de stappen in het verkoopproces (prijsaanvraag, prijsofferte, bestelling, levering, betaling) ordenen en omschrijven (pg. 9)
• de functie van de bestelbon aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces en de bestelbon invullen uitgaande van een prijsofferte (pg. 9)
• de functie van de leveringsbon aantonen, het document herkennen en rangschikken binnen het koopproces (pg. 9)
15 Eventueel i.f.v. van een onderzoeksopdracht (Leerplandoelstelling 15)

OVSG

Leerplannr.: 0/2/2006/113
2de graad
De leerlingen kunnen
6.1 Eventueel i.f.v. van een onderzoeksopdracht
6.3 GEZINNEN: inkomen, besteding, consumentengedrag
12 Het consumentengedrag als gevolg van het keuzeprobleem kunnen verklaren

Voor alle onderwijsnetten worden er steeds ook VOET’en aangesproken.
VOET:
Dit bevat in de eerste plaats de Onderzoekscompetentie.
Maar ook:
Gemeenschappelijke stam:
De leerlingen
GS 1: brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk
GS 4: blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven
GS 8: benutten leerkansen in diverse situaties
GS 9: zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden
GS 12: zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
GS 15: participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte
GS 19: dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
GS 25: stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen;

Context
Cxt 6: Socio-economische samenleving
7 kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren

Leren Leren
1 De leerlingen werken planmatig
3 De leerlingen kunnen uit gegeven informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en deze raadplegen met het oog op te bereiken doelen
13 De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten

KOV

Leerplannr.: D/2006/0279/050
2de graad
De leerlingen kunnen
3.5 formuleren welke motieven ondernemingen hebben om zich op de internationale markt te begeven (SET 3). (pg. 14)
3.8 Eventueel i.f.v. van een onderzoeksopdracht

STEM

ASO – Economie-Wiskunde

 • Go! AV Economie 2006/42

 ALGEMENE DOELSTELLINGEN

– Attitudes beroepshouding:

– Zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leef- en werkomgeving als gemeenschap van mensen;

– Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen, zich door middel van actualiteit op de hoogte houden van nieuwe gegevens;

– resultaatgerichtheid: gedreven naar het einddoel van de activiteit toewerken;

– zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken;

– ruime en actieve belangstelling tonen voor alle aspecten van economie, de theorie kunnen toetsen aan de werkelijkheid.

Naast de kennishouding moeten de leerlingen:

– zelfstandig problemen kunnen aanpakken door het aankweken van onder andere de volgende attitudes:

o aanpassingsvermogen;

o kritisch-ethische opstelling;

o efficiëntie, productiviteit en zelfwerkzaamheid;

o zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid (ook op het vlak van talen);

o algemene belangstelling, breeddenkendheid en openheid;

o concentratievermogen, doorzettingsvermogen en beslissingsvermogen;

o kunnen luisteren, afspraken naleven;

o verantwoordelijkheidszin;

o zin voor objectiviteit, waarheid en eerlijkheid, rechtvaardigheid;

o zin voor bescheidenheid;

o bereidheid eigen fouten te verbeteren.

 • COMPLEMENTAIR GEDEELTE: RECHT

LPD 4.1  het begrip “koopcontract “ omschrijven;

LPD 4.2 de geldigheidsvereisten omschrijven;

LPD 4.3 de rechten en plichten van koper en verkoper omschrijven aan de hand van concrete voorbeelden;

LPD 4.4 de gevolgen van een koopcontract omschrijven aan de hand van concrete voorbeelden;

LPD 4.5 de bewijsmiddelen begripsmatig omschrijven en de waarde ervan bespreken;

LPD 4.6 de mogelijke oorzaken van tenietgaan van een koopcontract opsommen en toelichten aan de hand van concrete voorbeelden

TSO – Boekhouden-Informatica

 

 • Go! AV Economie (2005/89)

ACCURATESSE

 • in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig uitvoeren, voltooien en afwerken volgens de vooropgestelde eisen;
 • in staat zijn om eenvoudige fouten op te sporen en te herstellen;
 • aandacht besteden aan de oorzaak van de fout;
 • eventuele voorstellen tot aanpassing kunnen formuleren om die fouten in de toekomst te vermijden.

KWALITEITSBEWUSTZIJN

 • in staat zijn om in te schatten aan welke vereisten een product of dienst moet voldoen en in staat zijn om aan die vereisten tegemoet te komen;

ZIN VOOR SAMENWERKING

 • in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken;
 • bereid zijn om het werk te bespreken.
 • Go! TV Economie (2008/062)

LPD 4.1 het begrip verbintenis omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 4.2 bronnen van verbintenissen (wet, contract, oneigenlijk contract, onrechtmatige daad) opsommen, bondig omschrijven en met voorbeelden illustreren.

LPD 4.3.2 de voornaamste gevolgen van verbintenissen uit contracten beknopt bespreken.

LPD 4.5 oorzaken van het tenietgaan van verbintenissen (o.a. betaling, verjaring …) summier omschrijven aan de hand van voorbeelden.

LPD 5.1 het begrip koopcontract omschrijven.

LPD 5.2 de geldigheidsvereisten opzoeken en herkennen.

LPD 5.3 de rechten en plichten van de koper en de verkoper opzoeken in een koopcontract en toelichten.

LPD 5.4 de bewijsmiddelen van een koop omschrijven.

LPD 5.5 mogelijke oorzaken van tenietgaan van een koopcontract opzoeken en illustreren aan de hand van concrete voorbeelden.

LPD 9.2 de wet op de handelspraktijken en op de voorlichting en de bescherming van de consument opzoeken, toelichten en voor concrete situaties toetsen aan de wet.

 • OVSG TV Toegepaste informatica (0/2/2011/303)

Algemene vakdoelstellingen

 • het aanleren van een gestructureerde werkmethode
 • een grondige analyse van de opdracht
 • een kritische kijk op verschillende oplossingstechnieken
 • een kritische kijk op de voorgestelde oplossingen
 • het oefenen van de sociale vaardigheden door de oplossing te verdedigen, aan te passen
 • het oefenen in het maken van een duidelijk en verzorgd resultaat

AV Economie

LPD 6.1.4 Het consumentengedrag

– Het keuzeprobleem voor de consument kunnen omschrijven.

– De rol van inkomen en prijzen van de goederen in dit keuzeproces kunnen bespreken.

LPD 6.1.6 Markten en prijzen

– De begrippen ‘markt’ en ‘prijs’ kunnen verklaren.

TV Recht/Toegepaste economie

LPD 6.3.1.4       Contracten

– Het begrip ‘contract’ kunnen definiëren.

– De geldigheidsvereisten van een contract kunnen opzoeken en verklaren aan de hand van voorbeelden.

– Het begrip ‘verkoopcontract’ kunnen definiëren.

– De rechten en verplichtingen van koper en verkoper kunnen toelichten.

 • VVKSO (D/2017/13.758/006)

Bedrijfseconomie

LPD 7.3.1 De onderneming in ruimere economische context

LPD 103 De noodzaak van internationale handel toelichten.

LPD 148 Het begrip voorraad toelichten, in relatie met klanten en leveranciers.

LPD 149 Het doel van de voorraadadministratie en de belangrijkste begrippen in verband met voorraad toelichten.

7 BSO

 • GO! en OVSG LOGISTIEK  (00/2018/006)

Module 1: Logistieke keten

LPD 7.1: functies van verpakkingen omschrijven, verschillende soorten verpakkingen opzoeken en toelichten en actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld temperatuurgevoelige verpakking, beveiliging …) omschrijven.

Module 2: Praktisch magazijnbeheer

LPD 1.1: de belangrijkste competenties en taken van een magazijnier (behandelen van de goederenstroom) omschrijven.

LPD 2.1: hoofdtaken van een magazijn omschrijven.

LPD 2.2: aan de hand van een praktijkvoorbeeld (bijvoorbeeld via een didactische uitstap) de organisatie van een magazijn (op basis van keuze van het gangensysteem, vormen van stapeling, keuze van stellingen, keuze van locatiesystemen, mate van automatisering, keuze van ladingdragers …) toelichten.

LPD 6.3: het belang van verpakken, labeling en conditionering omschrijven en mogelijke gevolgen van foutief gebruik illustreren.

LPD 7.1: de belangrijkste pictogrammen en vormen van signalering herkennen en in concrete situaties toepassen.

LPD 7.3:persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen, het belang toelichten en in concrete situaties toepassen

Module 3: Logistiek – veldwerk

LPD 1.1: de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.

LPD 1.2: in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.

LPD 1.3: verslag over de didactische uitstap uitbrengen.

LPD 1.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

 • Go! en OVSG WINKELBEHEER EN ETALAGE  (2011/037)

Deel B: Aankoop- en voorraadbeheer

LPD 2.1.1 de functies van het magazijn illustreren.

LPD 2.1.2.1 informatie over magazijnuitrusting (bijvoorbeeld rekken, kasten, koelinstallaties …) opzoeken en toelichten

LPD 2.1.2.2 in een concrete situatie een grondplan van een magazijn met plaatsing van magazijnuitrusting maken en toelichten.

LPD 2.2.1 het belang van een controle bij de ontvangst van goederen (kwantitatieve controle, kwalitatieve controle, foutieve leveringen …) omschrijven.

LPD 2.2.2 documenten (bestelbon, leveringsbon, factuur …) in verband met de ontvangst van goederen verifiëren.

Deel F: Didactische uitstappen

LPD 3.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.

LPD 3.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.

LPD 3.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.

LPD 3.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen

 • VVKSO LOGISTIEK (D/2015/7841/010)

Competentie 1: Binnen een magazijnomgeving in team werken.

LPD 1:  De organisatie (van het stagebedrijf) en de werking van het magazijn presenteren.

LPD 9.1: De opslagsystemen toelichten en aangeven welk opslagsysteem gebruikt wordt.

LPD 10: Veilig en professioneel werken bij de ontvangst en opslag van goederen in het stagebedrijf.

Competentie 3: Zelfstandig het order verwerken, de goederen verzendklaar maken, het transport       voorbereiden de goederen laden in het magazijn van het stagebedrijf

LPD 11: Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen.

LPD 12: De goederen verzendklaar maken

LPD 13:De goederen op een veilige manier laden (met behulp van het juiste transportmiddel.)

Competentie 4: Binnen een magazijnomgeving minstens twee motorisch aangedreven transportmiddelen besturen rekening houdend met kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

LPD 15: De soorten heftrucks benoemen.

LPD 21:Signalisatie herkennen en de veiligheidsvoorschriften die ermee verband houden respecteren

Competentie 5: Veilig werken binnen een magazijnomgeving

LPD 40: Persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen en gebruiken.

 

 • VVKSO KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER (D/2018/13.759/008)

Competentie 2: Binnen een e-businessomgeving  klantgericht handelen.

LPD 4: Het begrip e-business omschrijven.

LPD 5: Het begrip e-commerce en de voordelen van e-commerce formuleren.

LPD 6: Het belang van e-commerce binnen de Belgische economie toelichten.

LPD 7.5: De belangrijkste wettelijke verplichtingen in verband met e-commerce formuleren en toepassen.