Webshop logistiek | Leerplandoelstellingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (2008/030)

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten:

 • LPD 1.5.1.1 De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
 • LPD 2.2 Het belang van de magazijnafdeling illustreren
 • LPD 2.4.1 De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
 • LPD 2.5.2 enkele vormen van stapeling (opslagsysteem) herkennen en voor- en nadelen van deze vormen van stapeling illustreren.
 • LPD 2.5.5 Enkele vormen van locatiesystemen herkennen
 • LPD 2.6 Enkele regels voor veiligheid en hygiëne in het magazijn opzoeken en toelichten
 • LPD 4.2.1. De orderverzameling in het magazijn omschrijven
 • LPD 5.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 5.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 5.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 5.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG (0/2/2013/355)

TV Toegepaste Economie/Kantoortechnieken/Verkoop/Recht:

 • LPD 33 De taken van een logistiek bediende kunnen omschrijven en bespreken.
 • LPD 106.: De verkochte voorraad kunnen controleren en terug kunnen aanvullen.
 • LPD 163: Een magazijnopdrachtenbon en een orderbevestiging kunnen gebruiken en opmaken

KOV (D/2013/7541/009)

Basismodule: Kantoor/Verkoop: Retailmedewerker

Competentie 1: Als Retailmedewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel

 • LPD 2 Goederen op een ergonomisch verantwoorde en veilige manier zelfstandig opslaan in de voorraadruimte.

Keuzemodule: Logistiek Medewerker

Competentie1: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en opslaan

 • LPD 3 De goederen opslaan op de juiste locatie in het magazijn.
 • LPD 4 Veilig en professioneel werken bij de ontvangst en opslag van de goederen.

Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken

 • LPD 5. De goederen verzamelen (orderpicking):
  • 5.1. De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
  • 5.2. Één dimensionale orderverzamelsystemen toelichten
  • 5.5. Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen
 • LPD 6. De goederen verzendklaar maken
  • 6.1. De werkzaamheden om de goederen verzendklaar te maken toelichten en toepassen
 • LPD 7. Veilig en professioneel werken bij het laden van de goederen

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid:

 • 4: nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! Handel; Toegepaste Economie; Logistiek en Distributie 2008/063:

 • LPD 1.4.1.1de belangrijkste taken van een magazijnier (= behandelen van de goederenstroom) omschrijven.
 • LPD 2.1.1 de indeling van magazijnen volgens de plaats in de distributieketen herkennen en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 2.1.3 de indeling van magazijnen volgens de mate van automatisering herkennen en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 2.2.1 de fasen in de goederenbehandeling (inslag, opslag, uitslag) onderscheiden.
 • LPD 2.3.1 verschillende gangensystemen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.2 verschillende vormen van stapeling herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.3 verschillende vormen van stellingen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.4 verschillende vormen van ladingdragers herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.5 verschillende vormen van locatiesystemen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 5.2.1 de orderverzameling in het magazijn omschrijven.
 • LPD 5.2.2 een aantal orderverzamelingssystemen herkennen en toelichten.
 • LPD 7.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 7.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 7.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 7.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG: TV Toegepaste economie/TV Boekhouding/TV Recht/AV Economie (0/2/2014/313):

 • LPD 110: Een omschrijving kunnen geven van de logistieke sector en illustreren met concrete voorbeelden van bedrijven.
 • LPD 111: Verschillende beroepen in de logistieke sector kunnen toelichten.
 • LPD 113: De actuele trends in de logistieke sector kunnen opzoeken en bespreken.
 • LPD 115:Het belang van opslaglogistiek in de logistieke keten kunnen aantonen.
 • LPD 116: De kenmerken van opslagmethoden en hulpmiddelen in een opslagplaats en een distributiecentrum kunnen opzoeken en toelichten.
 • LPD 117: Enkele aandachtspunten kunnen formuleren voor duurzame logistiek.

KOV: Bedrijfseconomie (2017/13.758/005)

 • LPD 99: De functies van de verpakking en het belang van de verpakking voor de marketingmix toelichten en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 185: De goederen- en informatiestroom opvolgen binnen een ERP-omgeving.
 • LPD 188: Het gebruik van de CMR bij intracommunautaire handel toelichten aan de hand van een voorbeeld.
 • LPD 189: Het gebruik van de belangrijkste documenten bij internationale handel met derdelanden toelichten aan de hand van een voorbeeld.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • 4: Lln nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: Lln passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! AV Economie (2005/089)

Algemene Doelstellingen

ACCURATESSE:

 • in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig uitvoeren, voltooien en afwerken volgens de vooropgestelde eisen;
 • in staat zijn om eenvoudige fouten op te sporen en te herstellen;
 • aandacht besteden aan de oorzaak van de fout;
 • eventuele voorstellen tot aanpassing kunnen formuleren om die fouten in de toekomst te vermijden.

RESULTAATGERICHTHEID:

 • in staat zijn binnen een bepaalde tijd een vooropgesteld resultaat te bereiken.

ZIN VOOR SAMENWERKING:

 • in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken;
 • bereid zijn om het werk te bespreken.

OVSG TV Toegepaste informatica (0/2/2011/303)

Algemene vakdoelstellingen

 • het aanleren van een gestructureerde werkmethode
 • een grondige analyse van de opdracht
 • een kritische kijk op verschillende oplossingstechnieken
 • een kritische kijk op de voorgestelde oplossingen
 • het oefenen van de sociale vaardigheden door de oplossing te verdedigen, aan te passen
 • het oefenen in het maken van een duidelijk en verzorgd resultaat

KOV(D/2017/13.758/006)

Bedrijfseconomie

 • LPD 148 Het begrip voorraad toelichten, in relatie met klanten en leveranciers.
 • LPD 149 Het doel van de voorraadadministratie en de belangrijkste begrippen in verband met voorraad toelichten.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • 4: nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go!AV Economie; 2006/042

Attitudes beroepshouding:

 • Zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leef- en werkomgeving als gemeenschap van mensen;
 • Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen, zich door middel van actualiteit op de hoogte houden van nieuwe gegevens;
 • Resultaatgerichtheid: gedreven naar het einddoel van de activiteit toewerken;
 • Zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken;
 • Ruime en actieve belangstelling tonen voor alle aspecten van economie, de theorie kunnen toetsen aan de werkelijkheid.

Naast de kennishouding moeten de leerlingen:

 • Zelfstandig problemen kunnen aanpakken door het aankweken van onder andere de volgende attitudes:
  • aanpassingsvermogen;
  • kritisch-ethische opstelling;
  • efficiëntie, productiviteit en zelfwerkzaamheid;
  • zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid (ook op het vlak van talen);
  • algemene belangstelling, breeddenkendheid en openheid;
  • concentratievermogen, doorzettingsvermogen en beslissingsvermogen;
  • kunnen luisteren, afspraken naleven;
  • verantwoordelijkheidszin;
  • zin voor objectiviteit, waarheid en eerlijkheid, rechtvaardigheid;
  • zin voor bescheidenheid;
  • bereidheid eigen fouten te verbeteren.

OVSG

Wiskunde (0/2/2006/425):

Algemene vaardigheden en attitudes:

 • Wiskundige problemen planmatig kunnen aanpakken (door eventueel hiërarchisch op te splitsen in deelproblemen).
 • Voorbeelden kunnen geven van reële problemen die met behulp van wiskunde kunnen worden opgelost.
 • Kennis, inzicht en vaardigheden verworven in wiskunde bij het verkennen, vertolken en verklaren van problemen uit de realiteit kunnen gebruiken.
 • Een zin voor nauwkeurigheid aan de dag leggen bij het handteren en toepassen van wiskunde
 • Gericht zijn op samenwerking om de eigen mogelijkheden te vergroten.

KOV

Wiskunde (D/2004/0279/019): Algemene eindtermen

De leerlingen kunnen:

 • Wiskundige problemen planmatig aanpakken (door eventueel hiërarchisch op te splitsen in deelproblemen).
 • Voorbeelden geven van reële problemen die met behulp van wiskunde kunnen worden opgelost.
 • Kennis, inzicht en vaardigheden die ze verwerven in wiskunde bij het verkennen, vertolken en verklaren van problemen uit de realiteit gebruiken.

De leerlingen:

 • Leggen een zin voor nauwkeurigheid aan de dag bij het hanteren en het toepassen van wiskunde.
 • Zijn gericht op samenwerking om de eigen mogelijkheden te vergroten.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • 4: Lln nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: Lln passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

GO! en OVSG LOGISTIEK (00/2018/006)

Module 1: Logistieke keten

 • LPD 7.1: functies van verpakkingen omschrijven, verschillende soorten verpakkingen opzoeken en toelichten en actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld temperatuurgevoelige verpakking, beveiliging …) omschrijven

Module 2: Praktisch magazijnbeheer

 • LPD 1.1: de belangrijkste competenties en taken van een magazijnier (behandelen van de goederenstroom) omschrijven
 • LPD 2.1: hoofdtaken van een magazijn omschrijven
 • LPD 2.2: aan de hand van een praktijkvoorbeeld (bijvoorbeeld via een didactische uitstap) de organisatie van een magazijn (op basis van keuze van het gangensysteem, vormen van stapeling, keuze van stellingen, keuze van locatiesystemen, mate van automatisering, keuze van ladingdragers …) toelichten
 • LPD 6.3: het belang van verpakken, labeling en conditionering omschrijven en mogelijke gevolgen van foutief gebruik illustreren
 • LPD 7.1: de belangrijkste pictogrammen en vormen van signalering herkennen en in concrete situaties toepassen
 • LPD 7.3:persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen, het belang toelichten en in concrete situaties toepassen

Module 3: Logistiek – veldwerk

 • LPD 1.1: de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
 • LPD 1.2: in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
 • LPD 1.3: verslag over de didactische uitstap uitbrengen
 • LPD 1.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen

Go! en OVSG WINKELBEHEER EN ETALAGE  (2011/037)

Deel B: Aankoop- en voorraadbeheer

 • LPD 2.1.1 de functies van het magazijn illustreren
 • LPD 2.1.2.1 informatie over magazijnuitrusting (bijvoorbeeld rekken, kasten, koelinstallaties …) opzoeken en toelichten
 • LPD 2.1.2.2 in een concrete situatie een grondplan van een magazijn met plaatsing van magazijnuitrusting maken en toelichten
 • LPD 2.2.1 het belang van een controle bij de ontvangst van goederen (kwantitatieve controle, kwalitatieve controle, foutieve leveringen …) omschrijven
 • LPD 2.2.2 documenten (bestelbon, leveringsbon, factuur …) in verband met de ontvangst van goederen verifiëren.

Deel F: Didactische uitstappen

 • LPD 3.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
 • LPD 3.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
 • LPD 3.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen
 • LPD 3.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen

KOV LOGISTIEK (D/2015/7841/010)

Competentie 1: Binnen een magazijnomgeving in team werken.

 • LPD 1:  De organisatie (van het stagebedrijf) en de werking van het magazijn presenteren
 • LPD 9.1: De opslagsystemen toelichten en aangeven welk opslagsysteem gebruikt wordt
 • LPD 10: Veilig en professioneel werken bij de ontvangst en opslag van goederen in het stagebedrijf.

Competentie 3: Zelfstandig het order verwerken, de goederen verzendklaar maken, het transport       voorbereiden de goederen laden in het magazijn van het stagebedrijf

 • LPD 11: Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen
 • LPD 12: De goederen verzendklaar maken
 • LPD 13:De goederen op een veilige manier laden (met behulp van het juiste transportmiddel)

Competentie 4: Binnen een magazijnomgeving minstens twee motorisch aangedreven transportmiddelen besturen rekening houdend met kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften

 • LPD 15: De soorten heftrucks benoemen
 • LPD 21:Signalisatie herkennen en de veiligheidsvoorschriften die ermee verband houden respecteren

Competentie 5: Veilig werken binnen een magazijnomgeving

 • LPD 40: Persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen en gebruiken.

KOV KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER (D/2018/13.759/008)

Competentie 2: Binnen een e-businessomgeving  klantgericht handelen

 • LPD 4: Het begrip e-business omschrijven
 • LPD 5: Het begrip e-commerce en de voordelen van e-commerce formuleren
 • LPD 6: Het belang van e-commerce binnen de Belgische economie toelichten
 • LPD 7.5: De belangrijkste wettelijke verplichtingen in verband met e-commerce formuleren en toepassen

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren)
 • 9: Lln zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)
 • 12: Lln zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
 • 15: Lln participeren doordacht via de media aan de publieke ruimte
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect)
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid)
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid)

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • 4: Lln nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
 • 11: Lln passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 4: Lln hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument
 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden
 • 7: Lln kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren
 • 9: Lln lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten