Stadsdistributie | Leerplandoelstellingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! Handel; Toegepaste Economie; Logistiek en Distributie 2008/063:

 • LPD 1.4.1.1de belangrijkste taken van een magazijnier (= behandelen van de goederenstroom) omschrijven.
 • LPD 2.1.1 de indeling van magazijnen volgens de plaats in de distributieketen herkennen en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 2.1.3 de indeling van magazijnen volgens de mate van automatisering herkennen en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 2.2.1 de fasen in de goederenbehandeling (inslag, opslag, uitslag) onderscheiden.
 • LPD 2.3.1 verschillende gangensystemen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.2 verschillende vormen van stapeling herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.3 verschillende vormen van stellingen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.4 verschillende vormen van ladingdragers herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.5 verschillende vormen van locatiesystemen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 5.2.1 de orderverzameling in het magazijn omschrijven.
 • LPD 5.2.2 een aantal orderverzamelingssystemen herkennen en toelichten.
 • LPD 7.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 7.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 7.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 7.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG: TV Toegepaste economie/TV Boekhouding/TV Recht/AV Economie (0/2/2014/313):

 • LPD 110: Een omschrijving kunnen geven van de logistieke sector en illustreren met concrete voorbeelden van bedrijven.
 • LPD 111: Verschillende beroepen in de logistieke sector kunnen toelichten.
 • LPD 113: De actuele trends in de logistieke sector kunnen opzoeken en bespreken.
 • LPD 115:Het belang van opslaglogistiek in de logistieke keten kunnen aantonen.
 • LPD 116: De kenmerken van opslagmethoden en hulpmiddelen in een opslagplaats en een distributiecentrum kunnen opzoeken en toelichten.
 • LPD 117: Enkele aandachtspunten kunnen formuleren voor duurzame logistiek.

KOV: Bedrijfseconomie (2017/13.758/005)

 • LPD 99: De functies van de verpakking en het belang van de verpakking voor de marketingmix toelichten en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 185: De goederen- en informatiestroom opvolgen binnen een ERP-omgeving.
 • LPD 188: Het gebruik van de CMR bij intracommunautaire handel toelichten aan de hand van een voorbeeld.
 • LPD 189: Het gebruik van de belangrijkste documenten bij internationale handel met derdelanden toelichten aan de hand van een voorbeeld.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • 4: Lln nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: Lln passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (2006/042)

Bedrijfsbeleid

 • 1.1 De begrippen onderneming en bedrijf onderscheiden op basis van concrete voorbeelden en het belang van het winstprincipe toelichten
 • 1.2 Het begrip organisatie toelichten op basis van haar definitie elementen (hierbij is het van belang te wijzen op de organisatie als samenwerkingsverband van mensen)
 • 1.3 Aantonen dat naast het winstprincipe een onderneming ook een verantwoordelijkheidsopdracht heeft m.b.t. zorg voor het milieu, klantgerichtheid en welbevinden van de werknemer
 • 1.4 Aantonen dat ondernemingen ook andere doelstellingen kunnen nastreven zoals ethisch en duurzaam ondernemen
 • 2.2.3.1 Het marktonderzoek begripsmatig omschrijven, het nut van een marktonderzoek aantonen en de werkwijze bij het voeren van een marktonderzoek omschrijven en toepassen

Complementair gedeelte bedrijfsbeheer

 • 1.2.4.1 De keuze van een mogelijke vestigingsplaats motiveren
 • 1.2.4.2 De voor- en nadelen van een mogelijke vestigingsplaats beoordelen in een concrete situatie

OVSG (0/2/2006/298)

Onderzoekscompetentie

 • 1. Over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Algemene economie

 • 11. De taken van de overheid kunnen analyseren en evalueren
 • 18. Kunnen illustreren dat aan economische groei positieve en negatieve aspecten verbonden zijn
 • 19. Voorbeelden kunnen geven van maatregelen die duurzame groei bevorderen
 • 20. De invloed van bepaalde gebeurtenissen op de economische activiteit en op de prijzen, onder woorden kunnen brengen en grafisch kunnen weergeven.

Bedrijfseconomie

 • 26. Investeringsbeslissingen kunnen beoordelen
 • 30. De rol van het persoonsbeleid bij het optimaliseren van de ondernemingsprestaties kunnen toelichten
 • 31. Aan de hand van de marketingmix kunnen aangeven hoe de onderneming zich op de markt competitief tracht op te stellen

KOV (2006/051)

Onderzoekscompetenties

De leerlingen kunnen:

 • zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken
 • over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten

Algemene economie

 • Argumenteren waarom de overheid ingrijpt op competitieve markten en aangeven welke instrumenten ze hiervoor gebruikt (SET 2)

Bedrijfswetenschappen

 • Het begrip continuïteit van een onderneming omschrijven en het belang voor de stakeholders aangeven
 • Aantonen dat een onderneming naast een economische verantwoordelijkheid ook een sociale en ecologische verantwoordelijkheid draagt

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 2: Lln kunnen originele ideeën en oplossingen ontwikkelen en uitvoeren (creativiteit)
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 5: Lln houden rekening met de situatie, opvattingen en emoties van anderen
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren)
 • 9: Lln zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)
 • 11: Lln kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria (kritisch denken)
 • 12: Lln zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
 • 13: Lln kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken
 • 16: Lln houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en de wereld
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect)
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid)

CONTEXT:

Context 4: Omgeving en duurzame ontwikkeling

 • 2: Lln herkennen in duurzaamheidsvraagstukken de verwevenheid tussen economische, sociale en ecologische aspecten en herkennen de invloed van techniek en beleid
 • 4: Lln zoeken naar duurzame oplossingen om de lokale en globale leefomgeving te beïnvloeden en te verbeteren

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden
 • 9: Lln lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context

Context 7: Socioculturele samenleving

 • 1: Lln beschrijven de dynamiek in leef- en omgangsgewoonten, opinies, waarden en normen in eigen en andere sociale en culturele groepen
 • 3: Lln illustreren het belang van sociale samenhang en solidariteit.

LEREN LEREN:

 • 3: De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen
 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen
 • 5: De leerlingen kunnen informatie samenvatten
 • 6: De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren
 • 7: De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de oplossing en gaan eventueel op zoek naar een alternatief