Logistieke quiz | Leerplandoelstellingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! Handel; Toegepaste Economie; Logistiek en Distributie 2008/063:

 • LPD 1.4.1.1de belangrijkste taken van een magazijnier (= behandelen van de goederenstroom) omschrijven.
 • LPD 2.1.1 de indeling van magazijnen volgens de plaats in de distributieketen herkennen en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 2.1.3 de indeling van magazijnen volgens de mate van automatisering herkennen en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 2.2.1 de fasen in de goederenbehandeling (inslag, opslag, uitslag) onderscheiden.
 • LPD 2.3.1 verschillende gangensystemen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.2 verschillende vormen van stapeling herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.3 verschillende vormen van stellingen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.4 verschillende vormen van ladingdragers herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.5 verschillende vormen van locatiesystemen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 5.2.1 de orderverzameling in het magazijn omschrijven.
 • LPD 5.2.2 een aantal orderverzamelingssystemen herkennen en toelichten.
 • LPD 7.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 7.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 7.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 7.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG: TV Toegepaste economie/TV Boekhouding/TV Recht/AV Economie (0/2/2014/313):

 • LPD 110: Een omschrijving kunnen geven van de logistieke sector en illustreren met concrete voorbeelden van bedrijven.
 • LPD 111: Verschillende beroepen in de logistieke sector kunnen toelichten.
 • LPD 113: De actuele trends in de logistieke sector kunnen opzoeken en bespreken.
 • LPD 115:Het belang van opslaglogistiek in de logistieke keten kunnen aantonen.
 • LPD 116: De kenmerken van opslagmethoden en hulpmiddelen in een opslagplaats en een distributiecentrum kunnen opzoeken en toelichten.
 • LPD 117: Enkele aandachtspunten kunnen formuleren voor duurzame logistiek.

KOV: Bedrijfseconomie (2017/13.758/005)

 • LPD 99: De functies van de verpakking en het belang van de verpakking voor de marketingmix toelichten en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 185: De goederen- en informatiestroom opvolgen binnen een ERP-omgeving.
 • LPD 188: Het gebruik van de CMR bij intracommunautaire handel toelichten aan de hand van een voorbeeld.
 • LPD 189: Het gebruik van de belangrijkste documenten bij internationale handel met derdelanden toelichten aan de hand van een voorbeeld.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • 4: Lln nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: Lln passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (2008/030)

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten:

 • LPD 1.5.1.1 De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
 • LPD 2.2 Het belang van de magazijnafdeling illustreren
 • LPD 2.4.1 De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
 • LPD 2.5.2 enkele vormen van stapeling (opslagsysteem) herkennen en voor- en nadelen van deze vormen van stapeling illustreren.
 • LPD 2.5.5 Enkele vormen van locatiesystemen herkennen
 • LPD 2.6 Enkele regels voor veiligheid en hygiëne in het magazijn opzoeken en toelichten
 • LPD 4.2.1. De orderverzameling in het magazijn omschrijven
 • LPD 5.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 5.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 5.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 5.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG (0/2/2013/355)

TV Toegepaste Economie/Kantoortechnieken/Verkoop/Recht:

 • LPD 33 De taken van een logistiek bediende kunnen omschrijven en bespreken.
 • LPD 106.: De verkochte voorraad kunnen controleren en terug kunnen aanvullen.
 • LPD 163: Een magazijnopdrachtenbon en een orderbevestiging kunnen gebruiken en opmaken

KOV (D/2013/7541/009)

Basismodule: Kantoor/Verkoop: Retailmedewerker

Competentie 1: Als Retailmedewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel

 • LPD 2 Goederen op een ergonomisch verantwoorde en veilige manier zelfstandig opslaan in de voorraadruimte.

Keuzemodule: Logistiek Medewerker

Competentie1: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en opslaan

 • LPD 3 De goederen opslaan op de juiste locatie in het magazijn.
 • LPD 4 Veilig en professioneel werken bij de ontvangst en opslag van de goederen.

Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken

 • LPD 5. De goederen verzamelen (orderpicking):
  • 5.1. De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
  • 5.2. Één dimensionale orderverzamelsystemen toelichten
  • 5.5. Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen
 • LPD 6. De goederen verzendklaar maken
  • 6.1. De werkzaamheden om de goederen verzendklaar te maken toelichten en toepassen
 • LPD 7. Veilig en professioneel werken bij het laden van de goederen

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid:

 • 4: nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (00/2018/006) en OVSG (00/2018/006)

In aansluiting op het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs wordt van de leerlingen verwacht dat zij de volgende attitudes verder ontwikkelen en nastreven:

 • Accuratesse: erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien.
 • Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om hun competentie te verbreden en te verdiepen.
 • Resultaatgerichtheid: gedreven naar het einddoel van de activiteit toewerken.

Module 1: Logistieke keten

 • LPD 5.3 het onderscheid tussen productie- en distributiemagazijnen omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

Module 2: Praktisch magazijnbeheer

 • LPD 1.1 De belangrijkste competenties en taken van een magazijnier (behandelen van de goederenstroom) omschrijven.
 • LPD 2.1 Hoofdtaken van een magazijn omschrijven.
 • LPD 2.2 Aan de hand van een praktijkvoorbeeld (bijvoorbeeld via een didactische uitstap) de organisatie van een magazijn (op basis van keuze van het gangensysteem, vormen van stapeling, keuze van stellingen, keuze van locatiesystemen, mate van automatisering, keuze van ladingdragers …) toelichten.
 • LPD 4.3.1 Het begrip “labeling” omschrijven en illustreren.
 • LPD 4.3.2 Met grote nauwkeurigheid diverse labels analyseren.
 • LPD 6.1 De procedure van uitslag omschrijven en illustreren.
 • LPD 6.2 Het veilig en efficiënt stapelen van goederen op een aantal ladingdragers illustreren.
 • LPD 6.3 Het belang van verpakken, labeling en conditionering omschrijven en mogelijke gevolgen van foutief gebruik illustreren.

Module 3: Logistiek – Veldwerk:

 • LPD 1.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 1.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 1.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 1.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

KOV (2015/7841/010)

Competentie 2: Zelfstandig de goederen ontvangen en opslaan in het magazijn van het stagebedrijf

 • LPD 9 De goederen zelfstandig op een veilige manier opslaan op de juiste locatie.

Competentie 3: Zelfstandig het order verwerken, de goederen verzendklaar maken, het transport voorbereiden de goederen laden in het magazijn van het stagebedrijf

 • LPD 11: Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen.
 • LPD 12 De goederen verzendklaar maken.
 • LPD 13 De goederen op een veilige manier laden met behulp van het juiste transportmiddel.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • 4: nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.