Documentenstroom | Leerplandoelstellingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (2008/030)

Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten:

 • LPD 1.5.1.1 De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
 • LPD 2.2 Het belang van de magazijnafdeling illustreren
 • LPD 2.4.1 De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
 • LPD 2.5.2 enkele vormen van stapeling (opslagsysteem) herkennen en voor- en nadelen van deze vormen van stapeling illustreren.
 • LPD 2.5.5 Enkele vormen van locatiesystemen herkennen
 • LPD 2.6 Enkele regels voor veiligheid en hygiëne in het magazijn opzoeken en toelichten
 • LPD 4.2.1. De orderverzameling in het magazijn omschrijven
 • LPD 5.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 5.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 5.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 5.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG (0/2/2013/355)

TV Toegepaste Economie/Kantoortechnieken/Verkoop/Recht:

 • LPD 33 De taken van een logistiek bediende kunnen omschrijven en bespreken.
 • LPD 106.: De verkochte voorraad kunnen controleren en terug kunnen aanvullen.
 • LPD 163: Een magazijnopdrachtenbon en een orderbevestiging kunnen gebruiken en opmaken

KOV (D/2013/7541/009)

Basismodule: Kantoor/Verkoop: Retailmedewerker

Competentie 1: Als Retailmedewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel

 • LPD 2 Goederen op een ergonomisch verantwoorde en veilige manier zelfstandig opslaan in de voorraadruimte.

Keuzemodule: Logistiek Medewerker

Competentie1: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en opslaan

 • LPD 3 De goederen opslaan op de juiste locatie in het magazijn.
 • LPD 4 Veilig en professioneel werken bij de ontvangst en opslag van de goederen.

Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken

 • LPD 5. De goederen verzamelen (orderpicking):
  • 5.1. De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
  • 5.2. Één dimensionale orderverzamelsystemen toelichten
  • 5.5. Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen
 • LPD 6. De goederen verzendklaar maken
  • 6.1. De werkzaamheden om de goederen verzendklaar te maken toelichten en toepassen
 • LPD 7. Veilig en professioneel werken bij het laden van de goederen

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid:

 • 4: nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! Handel; Toegepaste Economie; Logistiek en Distributie 2008/063:

 • LPD 1.4.1.1de belangrijkste taken van een magazijnier (= behandelen van de goederenstroom) omschrijven.
 • LPD 2.1.1 de indeling van magazijnen volgens de plaats in de distributieketen herkennen en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 2.1.3 de indeling van magazijnen volgens de mate van automatisering herkennen en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 2.2.1 de fasen in de goederenbehandeling (inslag, opslag, uitslag) onderscheiden.
 • LPD 2.3.1 verschillende gangensystemen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.2 verschillende vormen van stapeling herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.3 verschillende vormen van stellingen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.4 verschillende vormen van ladingdragers herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 2.3.5 verschillende vormen van locatiesystemen herkennen en een keuze verantwoorden.
 • LPD 5.2.1 de orderverzameling in het magazijn omschrijven.
 • LPD 5.2.2 een aantal orderverzamelingssystemen herkennen en toelichten.
 • LPD 7.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.
 • LPD 7.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.
 • LPD 7.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.
 • LPD 7.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG: TV Toegepaste economie/TV Boekhouding/TV Recht/AV Economie (0/2/2014/313):

 • LPD 110: Een omschrijving kunnen geven van de logistieke sector en illustreren met concrete voorbeelden van bedrijven.
 • LPD 111: Verschillende beroepen in de logistieke sector kunnen toelichten.
 • LPD 113: De actuele trends in de logistieke sector kunnen opzoeken en bespreken.
 • LPD 115:Het belang van opslaglogistiek in de logistieke keten kunnen aantonen.
 • LPD 116: De kenmerken van opslagmethoden en hulpmiddelen in een opslagplaats en een distributiecentrum kunnen opzoeken en toelichten.
 • LPD 117: Enkele aandachtspunten kunnen formuleren voor duurzame logistiek.

KOV: Bedrijfseconomie (2017/13.758/005)

 • LPD 99: De functies van de verpakking en het belang van de verpakking voor de marketingmix toelichten en illustreren met voorbeelden.
 • LPD 185: De goederen- en informatiestroom opvolgen binnen een ERP-omgeving.
 • LPD 188: Het gebruik van de CMR bij intracommunautaire handel toelichten aan de hand van een voorbeeld.
 • LPD 189: Het gebruik van de belangrijkste documenten bij internationale handel met derdelanden toelichten aan de hand van een voorbeeld.

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen).
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen).
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren).
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect).
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken).
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid).
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid).

CONTEXT:

Context 1: Lichamelijke gezondheid en veiligheid

 • 4: Lln nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan.
 • 11: Lln passen veiligheidsvoorschriften toe en nemen voorzorgen voor een veilige leef- en werkomgeving.

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten.
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden.

LEREN LEREN:

 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen.
 • 14: De leerlingen zijn bereid alle studierichtingen en beroepen naar waarde te schatten.

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! Kantooradministratie en gegevensbeheer (2011/034)

 • Competentie 6: De leerlingen kunnen noodzakelijke houdingen voor de uitoefening van het beroep aannemen
 • Competentie 7: De leerlingen kunnen de specifieke taken van een administratief medewerker, gebruik makend van het Nederlands en twee moderne vreemde talen, uitvoeren (Keuzemogelijkheid 1: context “algemeen bediende”)

Go! en OVSG: LOGISTIEK 2018/006

Algemene doelstellingen:

 • Accuratesse: erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien
 • Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om hun competentie te verbreden en te verdiepen
 • Resultaatgerichtheid: gedreven naar het einddoel van de activiteit toewerken
 • Zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken
 • Zin voor orde, netheid en nauwkeurigheid: erop gericht zijn nauwkeurig, net en met zin voor orde te werken
 • Zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leef- en werkomgeving als gemeenschap van mensen

Module 1: Logistieke keten

 • 2: De logistieke keten
 • 2.2: De interne en externe documentenstroom schematisch weergeven
 • 2.3: De documentenstroom aan de logistieke keten linken

Module 2: Praktisch magazijnbeheer

 • 3: Documenten- en goederenstroom
 • 3.1 De documenten- en goederenstroom van inslag tot uitslag schematiseren en de gebruikte documenten in dit schema situeren
 • 3.2 Aan de hand van een praktijkgerichte opdracht de documenten van inslag tot uitslag met grote nauwkeurigheid hanteren

Module 3: Logistiek – veldwerk

 • 1: Veldwerk Logistiek
  • de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
  • in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
  • verslag over de didactische uitstap uitbrengen
  • de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen

OVSG 2010/005 Kantooradministratie en gegevensbeheer

 • LPD 45. De producten kunnen bestellen en de bestelling kunnen opvolgen
 • LPD 46. Een offerte kunnen ontwerpen
 • LPD 50. De betalingen en inningen kunnen opvolgen
 • LPD 51. De belangrijkste betalingsdocumenten kunnen gebruiken
 • LPD 60. De verkoopprijs kunnen berekenen
 • LPD 76. De verkoopfacturen en de creditnota’s kunnen berekenen.

KOV Project Algemene Vakken 2014/7841/034

 • Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie vinden en selecteren uit:
  • diverse tekstsoorten
  • beeldmateriaal
  • ICT-bronnen en ICT-toepassingen
  • kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten
 • Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie kritisch beoordelen:
  • essentie uit schriftelijk materiaal
  • essentie uit mondeling materiaal
  • essentie uit beeldmateriaal
  • essentie uit ICT-bronnen
  • kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten
 • Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie vergelijken en integreren:
  • essentie uit schriftelijk materiaal
  • essentie uit mondeling materiaal
  • essentie uit beeldmateriaal
  • essentie uit ICT-bronnen
  • essentie uit twee of meer computerprogramma’s
  • kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten.
 • Zelfstandig en in concrete situaties maatschappelijk relevante informatie vergelijken en integreren:
  • essentie uit schriftelijk materiaal
  • essentie uit mondeling materiaal
  • essentie uit beeldmateriaal
  • essentie uit ICT-bronnen
  • essentie uit twee of meer computerprogramma’s
  • kwantitatieve gegevens uit tabellen, grafieken, diagrammen en kaarten
 • Beknopt en duidelijk rapporteren:
  • mondeling
  • schriftelijk
  • grafisch
 • Bij het luisteren en het lezen, indien nodig, volgende strategieën inzetten:
  • gebruik maken van aangeboden beeldmateriaal;
  • gebruik maken van de context
  • vragen om iets te herhalen
  • het leesdoel bepalen
  • onduidelijke passages opnieuw lezen
  • de vermoedelijke betekenis van transparante woorden afleiden
  • de vermoedelijke betekenis van onbekende woorden uit de context afleiden

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren)
 • 9: Lln zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect)
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid)

CONTEXT:

Context 5:Politiek-juridische samenleving

 • 5: Lln tonen aan dat het samenleven in een democratische rechtsstaat gebaseerd is op rechten en plichten die gelden voor burgers, organisaties en overheid
 • 6: Lln erkennen de rol van controle en evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht in ons democratisch bestel
 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden

LEREN LEREN:

 • 1: De leerlingen werken systematisch
 • 3: De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen
 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen
 • 5: De leerlingen kunnen informatie samenvatten.