Distributienetwerk | Leerplandoelstellingen

ASO Derde graad

Go! Economie (2006/042)

Micro – macro economie

LPD 11 een onderzoeksopdracht uitwerken over een zelf te kiezen thema, naar de suggesties in het hoofdstuk ‘Onderzoekcompetenties’ in de pedagogisch – didactische wenken:

 • voor een gegeven onderwerp onderzoeksvragen (probleemstelling) formuleren;
 • als voorbereiding op de uitvoering van de opdracht een onderzoeksplan (inclusief methode) opstellen;
 • op basis van geselecteerde bronnen voor een gegeven of zelfgekozen onderzoeksvraag, op een gerichte wijze informatie verzamelen (o.a. via elektronische weg), ordenen en verwerken (grafisch, in tabelvorm, wiskundig / rekenkundig, verbaal);
 • onderzoeksresultaten interpreteren en conclusies formuleren;
 • over de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren;
 • de onderzoeksresultaten confronteren met andere standpunten;
 • reflecteren over de bekomen onderzoeksresultaten en over de aangewende methode.

Bedrijfsbeleid

LPD 2.2. 3. 1 Het marktonderzoek begripsmatig omschrijven, het nut van een marktonderzoek aantonen en de werkwijze bij het voeren van een marktonderzoek omschrijven en toepassen;

LPD 2.2.3.2 de noodzaak van de strategische marketing evalueren en toepassen aan de hand van teksten (o.a. SWOT-analyse);

LPD 5.1.2 het begrip kostenplaatsen verklaren, het nut aanduiden en het gebruik ervan illustreren;

LPD 5.1.3 het verschil tussen directe en indirecte kosten aantonen;

Complementair gedeelte bedrijfsbeheer:

LPD 1.2.4.1 de keuze van een mogelijke vestigingsplaats motiveren;

LPD 1.2.4.2 de voor- en nadelen van een mogelijke vestigingsplaats beoordelen in een concrete situatie;

LPD 6.1 voor enkele concrete problemen in een onderneming het voordeel van informaticatoepassingen omschrijven (bijvoorbeeld met betrekking tot tekstverwerking, gegevensbeheer, elektronische rekenbladen, e-mail …);

OVSG (0/2/2006/298)

Onderzoekcompetenties

LPD 1 Over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

Bedrijfseconomie

LPD 26 Investeringsbeslissingen kunnen beoordelen.

LPD 27 Methodes kunnen beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren.

VVKSO (2006/0279/051)

Onderzoekcompetenties

De leerlingen kunnen

 • zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken
 • over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten

Bedrijfswetenschappen

De leerlingen kunnen

 • de investeringen beoordelen in functie van de strategiekeuze
 • aantonen dat een onderneming naast een economische verantwoordelijkheid ook een sociale en ecologische verantwoordelijkheid draagt.

7 BSO

GO! 

PROJECT ALGEMENE VAKKEN(alle richtingen; LP 00-2017-008) (zie OVSG)

DOMEIN FUNCTIONELE ICT-GELETTERDHEID

LPD 13: De leerlingen kunnen bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken.

LPD 14: De leerlingen kunnen voor een specifieke opdracht twee of meer programma’s selecteren en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één product.

LPD 15: De leerlingen kunnen informatie selecteren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en deze informatie integreren.

LPD 16: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante ICT-toepassingen gebruiken.

LPD 17: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, kritisch beoordelen.

DOMEIN PROBLEMEN OPLOSSEN

LPD 19: De leerlingen kunnen zelfstandig de essentie van een probleem vatten en omschrijven.

LPD 20: De leerlingen kunnen bij een probleem beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties ertussen aangeven.

LPD 21: De leerlingen kunnen voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen.

LPD 22: De leerlingen kunnen een planning opmaken en ze uitvoeren.

LPD 23: De leerlingen kunnen bij elke stap de gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen.

LPD 24: De leerlingen kunnen het resultaat van het proces evalueren en de gevolgde strategie optimaliseren.

LPD 25: De leerlingen kunnen bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid en hygiëne

DOMEIN WERKEN IN TEAMVERBAND

LPD 26: De leerlingen kunnen met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen en onderhandelen.

LPD 27: De leerlingen kunnen zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team genomen beslissing.

LPD 28: De leerlingen kunnen de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren.

LPD 29: De leerlingen kunnen de eigen bijdrage, zowel qua proces als qua product, tussentijds evalueren en eventueel bijsturen.

LPD 30: De leerlingen over de eigen bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uitbrengen en erover communiceren.

LPD 31: De leerlingen kunnen het groepsresultaat en de teamwerking bespreken met het oog op conclusies over de eigen interactievaardigheden.

LPD 32: De leerlingen kunnen empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen.

Studierichting Logistiek; studiegebied Handel (LP 00-2018-006) (zie OVSG)

Module 1: Logistieke keten:

LPD 5.1 het distributieproces schematisch voorstellen.

LPD 5.2 de verschillende logistieke bedrijven naar soort (distributiecentra, groothandelsbedrijven, groupagecentra, public warehouses, transportbedrijven …) opdelen.

LPD 5.3 het onderscheid tussen productie- en distributiemagazijnen omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 5.4 bepalende factoren die van invloed zijn op het distributieproces zoals afzetmarkt, transportmodi, incoterms, aansprakelijkheid … omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 5.5 het begrip “stadsdistributie” omschrijven en met een eenvoudig voorbeeld illustreren.

LPD 5.6 het begrip “nachtdistributie” omschrijven en met een eenvoudig

Module 3: Logistiek – veldwerk

LPD 1.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.

LPD 1.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.

LPD 1.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.

LPD 1.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

Studierichting: Verkoop en vertegenwoordiging; Studiegebied handel  (LP 2011/036)

 Deel C: Aspecten van verkoop

LPD 2.1 het begrip “marktverkenning” omschrijven.

LPD 2.2 het belang van de marktverkenning aantonen.

LPD 2.3.1 Het begrip “consumentengedrag” omschrijven.

LPD 2.3.2 drie gedragsgebieden onderscheiden en toelichten met behulp van voorbeelden.

LPD 2.3.3 de belangrijkste determinanten van het consumentengedrag herkennen.

LPD 2.3.4 het belang van de determinanten voor de marketing illustreren.

LPD 2.3.5 de fasen van een family life circle herkennen en toelichten

LPD 2.4.1 het begrip “marktsegmentatie” omschrijven.

LPD 2.4.2 het belang aantonen van een juiste identificatie van de doelgroepen (kopers).

LPD 2.4.3 enkele voordelen van marktsegmentatie omschrijven.

LPD 2.4.4 criteria (algemene en situatiegebonden) bepalen voor het segmenteren van de markt.

LPD 2.4.5 de voorwaarden voor marktsegmentatie omschrijven.

LPD 2.4.6 de fasen in het beslissingsproces i.v.m. marktsegmenten omschrijven.

LPD 2.4.7 verschillende types op het gebied van koopsituaties herkennen en toelichten.

LPD 2.4.8 de fasen in het koopproces beschrijven.

LPD 3.1 het verloop en de regels van een marktonderzoek omschrijven

LPD 3.2 het nut van een marktonderzoek omschrijven.

LPD 3.3 bronnen van informatie vinden, raadplegen en interpreteren

LPD 4.1 het begrip “marketing” omschrijven.

LPD 4.2 de marketinggedachte toelichten in termen van consumentenoriëntatie en dienstverlening

LPD 5.5.1 het belang van een geschikte vestigingsplaats (geografische ligging zoals stad – dorp – invalswegen …)in relatie tot het product illustreren via concrete voorbeelden.

LPD 5.5.2 vertrekkende van bestaande panden factoren die bepalend zijn bij de keuze van het pand (bijvoorbeeld bereikbaarheid, potentiële klanten, infrastructuur, parkeergelegenheid, concurrentie, levertijden, grootte, huurprijs, omgeving …) beoordelen.

LPD 6.2 een keuze maken uit de verschillende distributiekanalen.

Deel F: Didactische uitstappen(minimaal twee)

LPD 1 zelfstandig didactische bezoeken (bijvoorbeeld vakbeurzen, winkels, groothandelsmarkten…) voorbereiden.

LPD 2 samen met de leerkracht formuleren doelstellingen betreffende de didactische uitstappen.

LPD 3 een bondig verslag van de didactische bezoeken opstellen.

LPD 4 klassikaal de didactische uitstap bespreken en evalueren.

Studierichting Winkelbeheer en etalage; studiegebied handel (LP 2011/037)

Deel A: Verkoop

LPD 1.1 het begrip marketing omschrijven.

LPD 1.2 het begrip marketingmix aan de hand van de elementen omschrijven en het begrip door middel van voorbeelden concretiseren.

LPD 2.2.1 het belang van verpakking met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 2.2.2 functies van verpakking met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 2.2.3 regelgeving in verband met verpakking opzoeken en voor concrete situaties toepassen.

LPD 2.2.4 de productinformatie op de verpakking opzoeken en deze productinformatie toelichten

LPD 5.1 het belang van een geschikte vestigingsplaats (geografische ligging zoals stad – dorp – invalswegen … in relatie tot het product) via concrete voorbeelden illustreren.

LPD 5.2 vertrekkende van bestaande panden factoren die bepalend zijn bij de keuze van het pand (bijvoorbeeld bereikbaarheid, potentiële klanten, infrastructuur, parkeergelegenheid, concurrentie, levertijden, grootte, huurprijs, omgeving …) beoordelen.

Deel B: Aankoop en voorraadbeheer

LPD 2.2.1 het belang van een controle bij de ontvangst van goederen (kwantitatieve controle, kwalitatieve controle, foutieve leveringen …) omschrijven.

LPD 2.2.2 documenten (bestelbon, leveringsbon, factuur …) in verband met de ontvangst van goederen verifiëren.

LPD 2.3 enkele mogelijkheden voor het goederenverloop (bijvoorbeeld volgens FIFO en volgens LIFO) in het magazijn omschrijven.

Deel F: Didactische uitstappen

LPD 1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.

LPD 2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.

LPD 3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.

LPD 4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG PROJECT ALGEMENE VAKKEN(alle richtingen; LP 00-2017-008) (zie GO!)

DOMEIN FUNCTIONELE ICT-GELETTERDHEID

LPD 13: De leerlingen kunnen bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken.

LPD 14: De leerlingen kunnen voor een specifieke opdracht twee of meer programma’s selecteren en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één product.

LPD 15: De leerlingen kunnen informatie selecteren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en deze informatie integreren.

LPD 16: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante ICT-toepassingen gebruiken.

LPD 17: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, kritisch beoordelen.

DOMEIN PROBLEMEN OPLOSSEN

LPD 19: De leerlingen kunnen zelfstandig de essentie van een probleem vatten en omschrijven.

LPD 20: De leerlingen kunnen bij een probleem beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties ertussen aangeven.

LPD 21: De leerlingen kunnen voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen.

LPD 22: De leerlingen kunnen een planning opmaken en ze uitvoeren.

LPD 23: De leerlingen kunnen bij elke stap de gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen.

LPD 24: De leerlingen kunnen het resultaat van het proces evalueren en de gevolgde strategie optimaliseren.

LPD 25: De leerlingen kunnen bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid en hygiëne

DOMEIN WERKEN IN TEAMVERBAND

LPD 26: De leerlingen kunnen met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen en onderhandelen.

LPD 27: De leerlingen kunnen zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team genomen beslissing.

LPD 28: De leerlingen kunnen de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren.

LPD 29: De leerlingen kunnen de eigen bijdrage, zowel qua proces als qua product, tussentijds evalueren en eventueel bijsturen.

LPD 30: De leerlingen over de eigen bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uitbrengen en erover communiceren.

LPD 31: De leerlingen kunnen het groepsresultaat en de teamwerking bespreken met het oog op conclusies over de eigen interactievaardigheden.

LPD 32: De leerlingen kunnen empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen.

Studierichting Logistiek; studiegebied Handel (LP 00-2018-006) (zie GO!)

Module 1: Logistieke keten:

LPD 5.1 het distributieproces schematisch voorstellen.

LPD 5.2 de verschillende logistieke bedrijven naar soort (distributiecentra, groothandelsbedrijven, groupagecentra, public warehouses, transportbedrijven …) opdelen.

LPD 5.3 het onderscheid tussen productie- en distributiemagazijnen omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 5.4 bepalende factoren die van invloed zijn op het distributieproces zoals afzetmarkt, transportmodi, incoterms, aansprakelijkheid … omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren.

LPD 5.5 het begrip “stadsdistributie” omschrijven en met een eenvoudig voorbeeld illustreren.

LPD 5.6 het begrip “nachtdistributie” omschrijven en met een eenvoudig

Module 3: Logistiek – veldwerk

LPD 1.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren.

LPD 1.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden.

LPD 1.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen.

LPD 1.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

VVKSO

PROJECT ALGEMENE VAKKEN(alle richtingen)

Leerlijncluster: probleemoplossend denken

LPD 11: Zelfstandig een probleem onderkennen en omschrijven.

LPD 12:  Zelfstandig een probleem analyseren:

 • beïnvloedende factoren achterhalen;
 • beïnvloedende factoren volgens belangrijkheid rangschikken;
 • relaties tussen de factoren aangeven;

LPD 13: Een gepaste oplossingsstrategie kiezen, plannen en uitvoeren.

LPD 14: De uitvoering, het proces en het resultaat van de gevolgde oplossingsstrategie evalueren, bijsturen en optimaliseren.

LPD 15: Bij het oplossen van een probleemrekening houden metmaatschappelijke en ethische normen zoals:

 • comfort;
 • veiligheid;
 • hygiëne;
 • privacy;
 • solidariteit;
 • respect;

Leerlijncluster: Individueel werk en groepswerk

LPD 16: Om een doel te bereiken, met een team overleggen en onderhandelen over

 • Aanpak
 • Taakverdeling
 • Verantwoordelijkheid

LPD 17: Als teamlid de eigen taken volgens afspraak realiseren.

LPD 18: Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat reflecteren.

LPD 19: De eigen bijdrage, de teamwerking, de interactievaardigheden en het groepsresultaat evalueren en bijsturen.

LPD 20: Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat verslag uitbrengen.

KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

Competentie 2: binnen een e-businessomgeving klantgericht handelen.

LPD 4: het begrip e-business omschrijven

LPD 5: het begrip e-commerce en de voordelen van e-commerce formuleren.

LPD 6: Het belang van e-commerce binnen de Belgische economie toelichten.

Competentie 3: De klantenrelaties, leveranciersrelaties en het voorraadbeheer duurzaam opvolgen met behulp van geïntegreerde bedrijfsadministratieve software.

LPD 9: De goederen- en informatiestromen binnen een ERP-omgeving toepassen en de samenhang verduidelijken.

Competentie 4:  Gevorderde ICT-vaardigheden geïntegreerd toepassen.

LPD 17: Cijfergegevens ingeven en verwerken in een rekenblad.