Distributienetwerk | Leerplandoelstellingen

3de graad ASO Economie en STEM

GO!

LPD 11: een onderzoeksopdracht uitwerken over een zelf te kiezen thema, naar de suggesties in het hoofdstuk ‘Onderzoekscompetenties’ in de pedagogisch – didactische wenken:
Leerinhoud:
• voor een gegeven onderwerp onderzoeksvragen (probleemstelling) formuleren
• als voorbereiding op de uitvoering van de opdracht een onderzoeksplan (inclusief methode) opstellen
Complementair gedeelte: bedrijfsbeheer
LPD 1: de keuze van een mogelijke vestigingsplaats motiveren
Leerinhoud:
1.2.4.1 Keuze van de vestigingsplaats
1.2.4.2 Voor- en nadelen van een mogelijke vestigingsplaats
Bedrijfsbeleid:
LPD 5: kostprijsberekening
Leerinhoud
• het begrip kostenplaatsen verklaren, het nut aanduiden en het gebruik ervan illustreren
• het verschil tussen directe en indirecte kosten aantonen

OVSG

LPD 1: Over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Leerinhoud:
FASEN:
onderzoeksopdracht voorbereiden:
– zich oriënteren op het onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, kritisch te selecteren en te ordenen aan de hand van diverse informatiebronnen
– toepassen van een wetenschappelijke onderzoeksmethode
– zich oriënteren op het onderzoeksprobleem door een mogelijke oplossingswijze realistisch in te schatten
– voor complexe opdrachten: een realistische werk- en tijdsplanning op langere termijn onderzoeksopdracht uitvoeren
– de informatie verwerken
– conclusies formuleren over de onderzoeksopdracht rapporteren
– resultaten weergeven
– de onderzoeksopdracht evalueren
– resultaten verantwoorden
– resultaten confronteren met andere standpunten of andere conclusies
– het eigen leerproces beoordelen (en bijsturen)

LPD 27: Methodes kunnen beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren.
Leerinhoud:
Productiebeleid:
– soorten kosten
– break- evenanalyse
– kostprijscalculatie om de verkoopprijs te bepalen

Voorraadbeleid:
– voorraadcontrole
– kwaliteitscontrole

LPD 29: Kunnen aangeven welke rol het ondernemingsbudget vervult bij het ondernemingsbeleid en de voornaamste onderdelen van het budget kunnen weergeven.
Leerinhoud:
ONDERNEMINGSBUDGET:
– gebudgetteerde resultaten:
. verwachte opbrengsten
. verwachte kosten
– investeringsbudget
– gebudgetteerde balans = financieringsvraagstuk:
. vast en bedrijfskapitaal versus korte en lange termijnpassief
. omlooptijd en omloopsnelheid van het bedrijfskapitaal en de leveranciers

KOV

LPD 3.1.1 + leerinhoud:
Onderzoekscompetenties
De leerlingen kunnen
• zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken (SET 16)
• over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren (SET 17)
• de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten (SET 18)

LPD 3.3.1 + leerinhoud:
Ondernemen is visie ontwikkelen
• de voornaamste onderdelen van een budget weergeven en aan de hand van een budget toetsen of de doelstellingen realistisch zijn (SET 6)
• de financieringsbehoeften bepalen en de gepaste financieringsbronnen kiezen op basis van de voor- en nadelen van de voornaamste financieringsinstrumenten (SET 1 en SET 7)

LPD 3.1.2 + leerinhoud
Ondernemen is toegevoegde waarde creëren
Aantonen hoe bepaalde instrumenten (voorraadcontrole, just in time, teamwork, kwaliteitscontrole, etc.) en methodes kunnen aangewend worden om kosten en opbrengsten te optimaliseren (SET 10)