Distributienetwerk | Leerplandoelstellingen

LEERPLANDOELSTELLINGEN

Go! (2006/042)

Micro – macro economie

 • LPD 11 een onderzoeksopdracht uitwerken over een zelf te kiezen thema, naar de suggesties in het hoofdstuk ‘Onderzoekcompetenties’ in de pedagogisch – didactische wenken:
  • voor een gegeven onderwerp onderzoeksvragen (probleemstelling) formuleren
  • als voorbereiding op de uitvoering van de opdracht een onderzoeksplan (inclusief methode) opstellen
  • op basis van geselecteerde bronnen voor een gegeven of zelfgekozen onderzoeksvraag, op een gerichte wijze informatie verzamelen (o.a. via elektronische weg), ordenen en verwerken (grafisch, in tabelvorm, wiskundig / rekenkundig, verbaal)
  • onderzoeksresultaten interpreteren en conclusies formuleren
  • over de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren
  • de onderzoeksresultaten confronteren met andere standpunten
  • reflecteren over de bekomen onderzoeksresultaten en over de aangewende methode

Bedrijfsbeleid

 • LPD 2.2. 3. 1 Het marktonderzoek begripsmatig omschrijven, het nut van een marktonderzoek aantonen en de werkwijze bij het voeren van een marktonderzoek omschrijven en toepassen
 • LPD 2.2.3.2 de noodzaak van de strategische marketing evalueren en toepassen aan de hand van teksten (o.a. SWOT-analyse)
 • LPD 5.1.2 het begrip kostenplaatsen verklaren, het nut aanduiden en het gebruik ervan illustreren
 • LPD 5.1.3 het verschil tussen directe en indirecte kosten aantonen

Complementair gedeelte bedrijfsbeheer:

 • LPD 1.2.4.1 de keuze van een mogelijke vestigingsplaats motiveren
 • LPD 1.2.4.2 de voor- en nadelen van een mogelijke vestigingsplaats beoordelen in een concrete situatie
 • LPD 6.1 voor enkele concrete problemen in een onderneming het voordeel van informaticatoepassingen omschrijven (bijvoorbeeld met betrekking tot tekstverwerking, gegevensbeheer, elektronische rekenbladen, e-mail …)

OVSG (0/2/2006/298)

Onderzoekcompetenties

 • LPD 1 Over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht kunnen voorbereiden, uitvoeren en evalueren

Bedrijfseconomie

 • LPD 26 Investeringsbeslissingen kunnen beoordelen
 • LPD 27 Methodes kunnen beschrijven die ondernemingen toepassen om het productie- en voorraadbeleid te optimaliseren

KOV (2006/0279/051)

Onderzoekcompetenties

De leerlingen kunnen:

 • zich oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken
 • over een economisch vraagstuk een onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren
 • de onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en ze confronteren met andere standpunten

Bedrijfswetenschappen

De leerlingen kunnen:

 • de investeringen beoordelen in functie van de strategiekeuze
 • aantonen dat een onderneming naast een economische verantwoordelijkheid ook een sociale en ecologische verantwoordelijkheid draagt

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren)
 • 9: Lln zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)
 • 11: Lln kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria (kritisch denken)
 • 12: Lln zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
 • 13: Lln kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken
 • 16: Lln houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en de wereld
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect)
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid)
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid)

CONTEXT:

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt.

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 4: Lln hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument
 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden
 • 7: Lln kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren
 • 9: Lln lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context

LEREN LEREN:

 • 3: De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen
 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen
 • 5: De leerlingen kunnen informatie samenvatten
 • 6: De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren
 • 7: De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de oplossing en gaan eventueel op zoek naar een alternatief

LEERPLANDOELSTELLINGEN

GO! PROJECT ALGEMENE VAKKEN (alle richtingen; LP 00-2017-008) (zie OVSG)

Domein functionele ICT-geletterdheid

 • LPD 13: De leerlingen kunnen bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken
 • LPD 14: De leerlingen kunnen voor een specifieke opdracht twee of meer programma’s selecteren en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één product
 • LPD 15: De leerlingen kunnen informatie selecteren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en deze informatie integreren
 • LPD 16: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante ICT-toepassingen gebruiken
 • LPD 17: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, kritisch beoordelen

Domein problemen oplossen

 • LPD 19: De leerlingen kunnen zelfstandig de essentie van een probleem vatten en omschrijven
 • LPD 20: De leerlingen kunnen bij een probleem beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties ertussen aangeven
 • LPD 21: De leerlingen kunnen voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen
 • LPD 22: De leerlingen kunnen een planning opmaken en ze uitvoeren
 • LPD 23: De leerlingen kunnen bij elke stap de gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen
 • LPD 24: De leerlingen kunnen het resultaat van het proces evalueren en de gevolgde strategie optimaliseren
 • LPD 25: De leerlingen kunnen bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid en hygiëne

Domein werken in teamverband

 • LPD 26: De leerlingen kunnen met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen en onderhandelen
 • LPD 27: De leerlingen kunnen zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team genomen beslissing
 • LPD 28: De leerlingen kunnen de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren
 • LPD 29: De leerlingen kunnen de eigen bijdrage, zowel qua proces als qua product, tussentijds evalueren en eventueel bijsturen
 • LPD 30: De leerlingen over de eigen bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uitbrengen en erover communiceren
 • LPD 31: De leerlingen kunnen het groepsresultaat en de teamwerking bespreken met het oog op conclusies over de eigen interactievaardigheden
 • LPD 32: De leerlingen kunnen empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen

Go! Studierichting Logistiek; studiegebied Handel (LP 00-2018-006) (zie OVSG)

Module 1: Logistieke keten:

 • LPD 5.1 het distributieproces schematisch voorstellen
 • LPD 5.2 de verschillende logistieke bedrijven naar soort (distributiecentra, groothandelsbedrijven, groupagecentra, public warehouses, transportbedrijven …) opdelen
 • LPD 5.3 het onderscheid tussen productie- en distributiemagazijnen omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren
 • LPD 5.4 bepalende factoren die van invloed zijn op het distributieproces zoals afzetmarkt, transportmodi, incoterms, aansprakelijkheid … omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren
 • LPD 5.5 het begrip “stadsdistributie” omschrijven en met een eenvoudig voorbeeld illustreren
 • LPD 5.6 het begrip “nachtdistributie” omschrijven en met een eenvoudig

Module 3: Logistiek – veldwerk

 • LPD 1.1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
 • LPD 1.2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
 • LPD 1.3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen
 • LPD 1.4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen

Go! Studierichting: Verkoop en vertegenwoordiging; Studiegebied handel (LP 2011/036)

Deel C: Aspecten van verkoop

 • LPD 2.1 het begrip “marktverkenning” omschrijven
 • LPD 2.2 het belang van de marktverkenning aantonen
 • LPD 2.3.1 Het begrip “consumentengedrag” omschrijven
 • LPD 2.3.2 drie gedragsgebieden onderscheiden en toelichten met behulp van voorbeelden
 • LPD 2.3.3 de belangrijkste determinanten van het consumentengedrag herkennen
 • LPD 2.3.4 het belang van de determinanten voor de marketing illustreren
 • LPD 2.3.5 de fasen van een family life circle herkennen en toelichten
 • LPD 2.4.1 het begrip “marktsegmentatie” omschrijven
 • LPD 2.4.2 het belang aantonen van een juiste identificatie van de doelgroepen (kopers)
 • LPD 2.4.3 enkele voordelen van marktsegmentatie omschrijven
 • LPD 2.4.4 criteria (algemene en situatiegebonden) bepalen voor het segmenteren van de markt
 • LPD 2.4.5 de voorwaarden voor marktsegmentatie omschrijven
 • LPD 2.4.6 de fasen in het beslissingsproces i.v.m. marktsegmenten omschrijven
 • LPD 2.4.7 verschillende types op het gebied van koopsituaties herkennen en toelichten
 • LPD 2.4.8 de fasen in het koopproces beschrijven
 • LPD 3.1 het verloop en de regels van een marktonderzoek omschrijven
 • LPD 3.2 het nut van een marktonderzoek omschrijven
 • LPD 3.3 bronnen van informatie vinden, raadplegen en interpreteren
 • LPD 4.1 het begrip “marketing” omschrijven
 • LPD 4.2 de marketinggedachte toelichten in termen van consumentenoriëntatie en dienstverlening
 • LPD 5.5.1 het belang van een geschikte vestigingsplaats (geografische ligging zoals stad – dorp – invalswegen …)in relatie tot het product illustreren via concrete voorbeelden
 • LPD 5.5.2 vertrekkende van bestaande panden factoren die bepalend zijn bij de keuze van het pand (bijvoorbeeld bereikbaarheid, potentiële klanten, infrastructuur, parkeergelegenheid, concurrentie, levertijden, grootte, huurprijs, omgeving …) beoordelen
 • LPD 6.2 een keuze maken uit de verschillende distributiekanalen

Deel F: Didactische uitstappen (minimaal twee)

 • LPD 1 zelfstandig didactische bezoeken (bijvoorbeeld vakbeurzen, winkels, groothandelsmarkten…) voorbereiden
 • LPD 2 samen met de leerkracht formuleren doelstellingen betreffende de didactische uitstappen
 • LPD 3 een bondig verslag van de didactische bezoeken opstellen
 • LPD 4 klassikaal de didactische uitstap bespreken en evalueren

Go! Studierichting Winkelbeheer en etalage; studiegebied handel (LP 2011/037)

Deel A: Verkoop

 • LPD 1.1 het begrip marketing omschrijven
 • LPD 1.2 het begrip marketingmix aan de hand van de elementen omschrijven en het begrip door middel van voorbeelden concretiseren
 • LPD 2.2.1 het belang van verpakking met concrete voorbeelden illustreren
 • LPD 2.2.2 functies van verpakking met concrete voorbeelden illustreren
 • LPD 2.2.3 regelgeving in verband met verpakking opzoeken en voor concrete situaties toepassen
 • LPD 2.2.4 de productinformatie op de verpakking opzoeken en deze productinformatie toelichten
 • LPD 5.1 het belang van een geschikte vestigingsplaats (geografische ligging zoals stad – dorp – invalswegen … in relatie tot het product) via concrete voorbeelden illustreren
 • LPD 5.2 vertrekkende van bestaande panden factoren die bepalend zijn bij de keuze van het pand (bijvoorbeeld bereikbaarheid, potentiële klanten, infrastructuur, parkeergelegenheid, concurrentie, levertijden, grootte, huurprijs, omgeving …) beoordelen.

Deel B: Aankoop en voorraadbeheer

 • LPD 2.2.1 het belang van een controle bij de ontvangst van goederen (kwantitatieve controle, kwalitatieve controle, foutieve leveringen …) omschrijven
 • LPD 2.2.2 documenten (bestelbon, leveringsbon, factuur …) in verband met de ontvangst van goederen verifiëren
 • LPD 2.3 enkele mogelijkheden voor het goederenverloop (bijvoorbeeld volgens FIFO en volgens LIFO) in het magazijn omschrijven

Deel F: Didactische uitstappen

 • LPD 1 de doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
 • LPD 2 in samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
 • LPD 3 verslag over de didactische uitstap uitbrengen
 • LPD 4 de didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen.

OVSG PROJECT ALGEMENE VAKKEN (alle richtingen; LP 00-2017-008) (zie GO!)

Domein functionele ICT-geletterdheid

 • LPD 13: De leerlingen kunnen bij algemeen gebruik van de computer structurerend en efficiënt werken
 • LPD 14: De leerlingen kunnen voor een specifieke opdracht twee of meer programma’s selecteren en gebruiken en de resultaten ervan integreren tot één product
 • LPD 15: De leerlingen kunnen informatie selecteren uit twee verschillende of gelijke ICT-bronnen en deze informatie integreren
 • LPD 16: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante ICT-toepassingen gebruiken
 • LPD 17: De leerlingen kunnen maatschappelijk relevante informatie, met behulp van ICT ingewonnen, kritisch beoordelen

Domein problemen oplossen

 • LPD 19: De leerlingen kunnen zelfstandig de essentie van een probleem vatten en omschrijven
 • LPD 20: De leerlingen kunnen bij een probleem beïnvloedende factoren achterhalen, ze vervolgens volgens belangrijkheid rangschikken en de relaties ertussen aangeven
 • LPD 21: De leerlingen kunnen voor een probleemstelling de meest geschikte oplossingsstrategie kiezen
 • LPD 22: De leerlingen kunnen een planning opmaken en ze uitvoeren
 • LPD 23: De leerlingen kunnen bij elke stap de gevolgde strategie evalueren en eventueel bijsturen
 • LPD 24: De leerlingen kunnen het resultaat van het proces evalueren en de gevolgde strategie optimaliseren
 • LPD 25: De leerlingen kunnen bij het oplossen van problemen rekening houden met comfort, veiligheid en hygiëne

Domein werken in teamverband

 • LPD 26: De leerlingen kunnen met het oog op een te bereiken doel over de aanpak, de taakverdeling en de verantwoordelijkheden van een groepsopdracht overleggen en onderhandelen
 • LPD 27: De leerlingen kunnen zich bij een groepsopdracht constructief aansluiten bij een in team genomen beslissing
 • LPD 28: De leerlingen kunnen de eigen taken van een groepsopdracht volgens afspraken uitvoeren
 • LPD 29: De leerlingen kunnen de eigen bijdrage, zowel qua proces als qua product, tussentijds evalueren en eventueel bijsturen
 • LPD 30: De leerlingen over de eigen bijdrage aan een groepsopdracht beknopt verslag uitbrengen en erover communiceren
 • LPD 31: De leerlingen kunnen het groepsresultaat en de teamwerking bespreken met het oog op conclusies over de eigen interactievaardigheden
 • LPD 32: De leerlingen kunnen empathie, loyauteit en wederzijds respect tonen

OVSG Studierichting Logistiek; studiegebied Handel (LP 00-2018-006) (zie GO!)

Module 1: Logistieke keten

 • LPD 5.1: Het distributieproces schematisch voorstellen
 • LPD 5.2: De verschillende logistieke bedrijven naar soort (distributiecentra, groothandelsbedrijven, groupagecentra, public warehouses, transportbedrijven …) opdelen
 • LPD 5.3: Het onderscheid tussen productie- en distributiemagazijnen omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren
 • LPD 5.4: Bepalende factoren die van invloed zijn op het distributieproces zoals afzetmarkt, transportmodi, incoterms, aansprakelijkheid … omschrijven en met concrete voorbeelden illustreren
 • LPD 5.5: Het begrip “stadsdistributie” omschrijven en met een eenvoudig voorbeeld illustreren
 • LPD 5.6: Het begrip “nachtdistributie” omschrijven en met een eenvoudig voorbeeld illustreren

Module 3: Logistiek – veldwerk

 • LPD 1.1: De doelstellingen van de didactische uitstap formuleren
 • LPD 1.2: In samenwerking met de leerkracht de didactische uitstap voorbereiden
 • LPD 1.3: Verslag over de didactische uitstap uitbrengen
 • LPD 1.4: De didactische uitstap evalueren in functie van de doelstellingen

KOV PROJECT ALGEMENE VAKKEN (alle richtingen)

Leerlijncluster: probleemoplossend denken

 • LPD 11: Zelfstandig een probleem onderkennen en omschrijven
 • LPD 12:  Zelfstandig een probleem analyseren:
  • beïnvloedende factoren achterhalen
  • beïnvloedende factoren volgens belangrijkheid rangschikken
  • relaties tussen de factoren aangeven
 • LPD 13: Een gepaste oplossingsstrategie kiezen, plannen en uitvoeren
 • LPD 14: De uitvoering, het proces en het resultaat van de gevolgde oplossingsstrategie evalueren, bijsturen en optimaliseren
 • LPD 15: Bij het oplossen van een probleemrekening houden metmaatschappelijke en ethische normen zoals:
  • comfort
  • veiligheid
  • hygiëne
  • privacy
  • solidariteit
  • respect

Leerlijncluster: Individueel werk en groepswerk

 • LPD 16: Om een doel te bereiken, met een team overleggen en onderhandelen over:
  • aanpak
  • taakverdeling
  • verantwoordelijkheid
 • LPD 17: Als teamlid de eigen taken volgens afspraak realiseren
 • LPD 18: Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat reflecteren
 • LPD 19: De eigen bijdrage, de teamwerking, de interactievaardigheden en het groepsresultaat evalueren en bijsturen
 • LPD 20: Over eigen bijdrage, teamwerking, interactievaardigheden en groepsresultaat verslag uitbrengen

KOV KANTOORADMINISTRATIE EN GEGEVENSBEHEER

Competentie 2: binnen een e-businessomgeving klantgericht handelen

 • LPD 4: het begrip e-business omschrijven
 • LPD 5: het begrip e-commerce en de voordelen van e-commerce formuleren
 • LPD 6: Het belang van e-commerce binnen de Belgische economie toelichten

Competentie 3: De klantenrelaties, leveranciersrelaties en het voorraadbeheer duurzaam opvolgen met behulp van geïntegreerde bedrijfsadministratieve software

 • LPD 9: De goederen- en informatiestromen binnen een ERP-omgeving toepassen en de samenhang verduidelijken

Competentie 4:  Gevorderde ICT-vaardigheden geïntegreerd toepassen

 • LPD 17: Cijfergegevens ingeven en verwerken in een rekenblad

VAKOVERSCHRIJDENDE EINDTERMEN

STAM:

 • 1: Lln brengen belangrijke elementen van communicatief handelen in praktijk (communicatief vermogen)
 • 4: Lln blijven, ondanks moeilijkheden, een doel nastreven (doorzettingsvermogen)
 • 8: Lln benutten leerkansen in diverse situaties (exploreren)
 • 9: Lln zijn bereid zich aan te passen aan wisselende eisen en omstandigheden (flexibiliteit)
 • 11: Lln kunnen gegevens, handelwijzen en redeneringen ter discussie stellen a.d.h. van relevante criteria (kritisch denken)
 • 12: Lln zijn bekwaam om alternatieven af te wegen en een bewuste keuze te maken
 • 13: Lln kunnen onderwerpen benaderen vanuit verschillende invalshoeken
 • 16: Lln houden rekening met ontwikkelingen bij zichzelf en bij anderen, in samenleving en de wereld
 • 18: Lln gedragen zich respectvol (respect)
 • 19: Lln dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen (samenwerken)
 • 20: Lln nemen verantwoordelijkheid op voor het eigen handelen, in relaties met anderen en in de samenleving (verantwoordelijkheid)
 • 25: Lln stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen (zorgvuldigheid)

CONTEXT:

Context 5: Politiek-juridische samenleving

 • 13: Lln geven voorbeelden die duidelijk maken hoe mondialisering voordelen, problemen en conflicten inhoudt

Context 6: Socio-economische samenleving

 • 4: Lln hebben bij het kopen van goederen en het gebruiken van diensten zowel oog voor prijs-kwaliteit en duurzame ontwikkeling als voor de rechten van de consument
 • 5: Lln geven voorbeelden van het veranderlijk karakter van arbeid en economische activiteiten
 • 6: Lln geven voorbeelden van factoren die de waardering van goederen en diensten beïnvloeden
 • 7: Lln kunnen het eigen budget en de persoonlijke administratie beheren
 • 9: Lln lichten de rol toe van ondernemingen, werkgevers- en werknemersorganisaties in een nationale en internationale context

LEREN LEREN:

 • 3: De leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen
 • 4: De leerlingen kunnen verwerkte informatie vakoverstijgend en in verschillende situaties functioneel toepassen
 • 5: De leerlingen kunnen informatie samenvatten
 • 6: De leerlingen kunnen op basis van hypothesen en verwachtingen mogelijke oplossingswijzen realistisch inschatten en uitvoeren
 • 7: De leerlingen evalueren de gekozen oplossingswijze en de oplossing en gaan eventueel op zoek naar een alternatief.