Belevingsmagazijn | Leerplandoelstellingen

3de graad BSO - Kantoor-Verkoop, Optie Logistiek

GO!

Leerplandoelstellingen Kantoor – derde graad BSO (Go!): 2008/030
Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
• LPD 1. Inleiding tot de logistiek
o 1.5. werken in de logistiek
§ 1.5.1. De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
• LPD 2. Het magazijn
o 2.2. Het belang van de magazijnafdeling illustreren
o 2.4. De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
o 2.5. Enkele vormen van locatiesystemen herkennen
o 2.6. Enkele regels voor veiligheid en hygiëne in het magazijn opzoeken en toelichten
• LPD 4. Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
§ 4.2.1. De orderverzameling in het magazijn omschrijven

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

OVSG

Leerplandoelstellingen Kantoor– derde graad BSO (OVSG): O/2/2013/355
TV Toegepaste Economie/Kantoortechnieken/Verkoop/Recht
5.3.3. Werken in de detailhandel
• LPD 106.: De verkochte voorraad kunnen controleren en terug kunnen aanvullen.
5.3.4. Het virtueel Kantoor
• LPD 163: Een magazijnopdrachtenbon en een orderbevestiging kunnen gebruiken en opmaken

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
• VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
• VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
• VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

KOV

Leerplandoelstellingen Kantoor/Verkoop – derde graad BSO (VVKSO): D/2013/7841/009
Basismodule Kantoor/Verkoop: Retailmedewerker
Competentie 1: Als Retailmedewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen, verwerken en presenteren in de winkel
• LPD 2. Goederen op een ergonomisch verantwoorde en veilige manier zelfstandig opslaan in de voorraadruimte

Keuzemodule: Logistiek Medewerker
Competentie1: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen in ontvangst nemen en opslaan
• LPD 3. De goederen opslaan op de juiste locatie in het magazijn
• LPD 4. Veilig en professioneel werken bij de ontvangst en opslag van de goederen
Competentie 2: Als logistiek medewerker zelfstandig de goederen verzamelen (orderpicking) en de goederen verzendklaar maken
• LPD 5. De goederen verzamelen (orderpicking)
o 5.1. De orderverzamellijst toelichten en gebruiken
o 5.2. Ééndimensionale orderverzamelsystemen toelichten
o 5.5. Het stappenplan voor het verzamelen van een order volgens verschillende orderverzamelsystemen toepassen
• LPD 6. De goederen verzendklaar maken
o 6.1. De werkzaamheden om de goederen verzendklaar te maken toelichten en toepassen
• LPD 7. Veilig en professioneel werken bij het laden van de goederen

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
• VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
• VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
• VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

7 BSO Logistiek

GO!

Leerplandoelstellingen – 7 BSO Logistiek (GO!): 2011/035

Module 2: Praktisch magazijnbeheer
· LPD 1. Werken in de logistiek
o 1.1. De belangrijke competenties en taken van een magazijnier (behandelen van de goederenstroom) omschrijven
· LPD 2. Praktische organisatie van het magazijn
o 2.1. Hoofdtaken van het magazijn omschrijven
o 2.2. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld de organisatie van een magazijn toelichten
o 2.3. Aan de hand van een praktijkgerichte opdracht een organisatie van een magzijn uitwerken en toelichten
· LPD 5. Opslag
o 5.1. Procedure van opslag omschrijven en illustreren
· LPD 6. Uitslag
o 6.1. Procedure van uitslag omschrijven en illustreren
o 6.2. Het veilig en efficiënt stapelen van goederen op een aantal ladingdragers illustreren
· LPD 7. Veiligheid
o 7.2. Voorbeelden ter bevordering van de algemene veiligheid herkennen
o 7.3. persoonlijke beschermingsmiddelen herkennen, het belang toelichten en in concrete situaties toepassen.

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

OVSG

Leerplandoelstellingen – 7 BSO Logistiek (OVSG): O/2/2010/001
Deel 1: In de klas
· LPD 43. Een Pickbon kunnen lezen en bespreken
Deel 2: Op de werkplek
2.1. Het voorbereiden van de dagtaak
· LPD 49. Opdrachten kunnen lezen en interpreteren
· LPD 50. Het materiaal en de hulpmiddelen die nodig zijn om te werken kunnen herkennen en verzamelen
2.5. Het opslagklaar maken van de goederen
· LPD 68. Aan de hand van een pakbon, de goederen visueel kunnen controleren op kwaliteit
· LPD 69. Bij het opzoeken van de locatie van de goederen, de fiches voor de vrije locatie kunnen raadplegen
· LPD 70. De goederen kunnen sorteren volgens hun bestemming
2.6. Het opslaan van goederen
· LPD 73. De locatienummers van de reeds opgeslagen goederen kunnen controleren
· LPD 74. De goederen op de voorbestemde locatie kunnen plaatse
· LPD 76. De bijhorende registratie kunnen verrichten
2.9. Het verzamelen van de orders
· LPD 85. Bij het verzamelen van de orders, de loop- en rijafstanden zoveel mogelijk kunnen beperken
· LPD 86. Een pickbon of orderverzamellijst kunnen interpreteren
· LPD 87. De lijst van verzamelde elementen kunnen aanduiden
· LPD 88. Aan de hand van eenvoudige hulpmiddelen de goederen naar de distributiezone kunnen vervoeren
2.15. De veiligheid en de milieuzorg
· LPD 114. De juiste ergnonomische houding bij het behandelen van de goederen kunnen aannemen

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

KOV

Leerplandoelstellingen – 7 BSO Logistiek (VVKSO): D/2005/0279/023

Competentie 1: Als logistiek medewerker binnen het toegewezen takenpakket de werkzaamheden in het magazijn organiseren
· LPD 1. ‘Werken’ in de logistiek in de aspecten ruimte, tijd en handelingen in eigen woorden formuleren
· LPD 10. De gepaste tiltechnieken toepassen bij het behandelen van goederen
· LPD 11. Courante terminologie uit de logistieke sector gebruiken
Competentie 2: Als logistiek medewerker binnen het toegewezen takenpakket goederen ontvangen, opslagklaar maken en opslaan
· LPD 29. Goederen in het magazijn opslaan volgens procedures
· LPD 30. Geplaatste goederen registreren volgens procedures
Competentie 3: Als logistiek medewerker binnen de toegewezen taken orders verzamelen en uitgaande goederen verzendklaar maken
· LPD 31. Op basis van een orderverzamellijst een interne routing uitstippelen
· LPD 32. Goederen ‘picken’ in het magazijn volgens procedures
· LPD 33. ‘Gepickte’ goederen registreren volgens procedures
· LPD 34. Goederen volgens procedures sorteren in volgorde van levering
· LPD 35. Goederen controleren op kwantiteit en kwaliteit
Competentie 4: Als logistiek medewerker binnen het toegewezen takenpakket de werkzaamheden binnen het eigen team coördineren
· LPD 43. In het kader van werkoverleg instructies aan teamleden geven

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
· VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
· VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
· VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

TSO

GO!

Leerplandoelstellingen Handel – derde graad TSO (Go!): 2008/063
Logistiek en Distributie
Deel A: Administratieve verwerking van de logistieke keten
• LPD 1. Inleiding tot de logistiek
o 1.4. werken in de logistiek
§ 1.4.1. De belangrijkste taken van een magazijnier omschrijven
• LPD 2. Het magazijn
o 2.2. De fasen in goederenbehandeling onderscheiden
o 2.3. Verschillende vormen van locatiesystemen onderscheiden
o 2.4. Regels voor veiligheid en hygiëne opzoeken en toelichten
• LPD 5. Werkzaamheden in verband met uitgaande goederen (uitslag)
o 4.2. De orderverzameling in het magazijn omschrijven

Vakoverschrijdende Eindtermen en Ontwikkelingsdoelen
• VOET 1.4.: De leerlingen nemen een ergonomische en gevarieerde sta-, zit-, werk- en tilhouding aan
• VOET: Samenwerken: De leerlingen dragen actief bij tot het realiseren van gemeenschappelijke doelen
• VOET: Zorgvuldigheid: De leerlingen stellen kwaliteitseisen aan hun eigen werk en aan dat van anderen

STEM

ASO Economie-Wiskunde

 •  Go! AV Economie; 2006/042

Attitudes beroepshouding:

 • zin voor samenwerking: willen bijdragen tot een leef- en werkomgeving als gemeenschap van mensen;
 • leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen, zich door middel van actualiteit op de hoogte houden van nieuwe gegevens;
 • resultaatgerichtheid: gedreven naar het einddoel van de activiteit toewerken;
 • zelfstandigheid en zin voor initiatief: zelfstandig aan een taak kunnen werken en problemen durven aanpakken;
 • ruime en actieve belangstelling tonen voor alle aspecten van economie, de theorie kunnen toetsen aan de werkelijkheid.

Naast de kennishouding moeten de leerlingen:

– zelfstandig problemen kunnen aanpakken door het aankweken van onder andere de volgende attitudes:

o aanpassingsvermogen;

o kritisch-ethische opstelling;

o efficiëntie, productiviteit en zelfwerkzaamheid;

o zin voor afwerking, orde, netheid en nauwkeurigheid (ook op het vlak van talen);

o algemene belangstelling, breeddenkendheid en openheid;

o concentratievermogen, doorzettingsvermogen en beslissingsvermogen;

o kunnen luisteren, afspraken naleven;

o verantwoordelijkheidszin;

o zin voor objectiviteit, waarheid en eerlijkheid, rechtvaardigheid;

o zin voor bescheidenheid;

o bereidheid eigen fouten te verbeteren.

TSOBoekhouden-Informatica

 • Go! AV Economie (2005/089)

Algemene Doelstellingen

ACCURATESSE

 • in staat zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig uitvoeren, voltooien en afwerken volgens de vooropgestelde eisen;
 • in staat zijn om eenvoudige fouten op te sporen en te herstellen;
 • aandacht besteden aan de oorzaak van de fout;
 • eventuele voorstellen tot aanpassing kunnen formuleren om die fouten in de toekomst te vermijden.

RESULTAATGERICHTHEID

 • in staat zijn binnen een bepaalde tijd een vooropgesteld resultaat te bereiken.

ZIN VOOR SAMENWERKING

 • in staat zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken;
 • bereid zijn om het werk te bespreken.
 • OVSG TV Toegepaste informatica (0/2/2011/303)

Algemene vakdoelstellingen

 • het aanleren van een gestructureerde werkmethode
 • een grondige analyse van de opdracht
 • een kritische kijk op verschillende oplossingstechnieken
 • een kritische kijk op de voorgestelde oplossingen
 • het oefenen van de sociale vaardigheden door de oplossing te verdedigen, aan te passen
 • het oefenen in het maken van een duidelijk en verzorgd resultaat
 • VVKSO (D/2017/13.758/006)

Bedrijfseconomie

LPD 148 Het begrip voorraad toelichten, in relatie met klanten en leveranciers.

LPD 149 Het doel van de voorraadadministratie en de belangrijkste begrippen in verband met voorraad toelichten.